Home > > Rijbewijs HomeHome    PrintPrint    SitemapSitemap    ContactContact

Rijbewijs

Wie moet een rijbewijs hebben?

De bestuurders van motorvoertuigen, een attest van verlies is niet toegelaten.

Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen?

 1. De personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een der volgende in BelgiŽ afgegeven documenten :
  1. de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;
  2. het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
  3. de verblijfskaart van onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschappen of bijlage 7bis, 8, 8bis, 9 en 9bis;
  4. het attest van immatriculatie
 2. De personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument bedoeld in bijlage 33 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 3. De personen die houder zijn van een van de volgende in BelgiŽ afgegeven documenten :
  1. de diplomatieke identiteitskaart;
  2. de consulaire identiteitskaart
  3. de bijzondere identiteitskaart.

Hoe kan je een rijbewijs bekomen?

Je moet slagen voor het theoretische en het praktische examen in de bevoegde examencentra, medisch geschikt bevonden worden en niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen voor de beoogde categorie. Je moet eveneens voldaan hebben aan de voorziene scholing, hetzij in een erkende autorijschool, hetzij onder het stelsel Ďvrije begeleidingí. Voor het bekomen van een rijbewijs geldig voor categorie B (personenwagen), moet eveneens zijn voldaan aan een verplichte stageperiode van drie maanden (=periode hoelang iemand in het bezit moet zijn van een voorlopig rijbewijs alvorens tot een praktisch examen te kunnen worden toegelaten).

Het bezit van een bepaalde rijbewijscategorie kan ertoe leiden dat de kandidaat is vrijgesteld voor een theoretisch examen. Zo moet iemand die een rijbewijs geldig voor categorie B heeft, en een rijbewijs geldig voor categorie B+E wil bekomen, geen theoretisch examen afleggen. Hetzelfde geldt voor bezitters van een rijbewijs geldig voor categorie C1 of D1, die een rijbewijs willen bekomen voor categorie C1+E, C, C+E, resp. D1+E, D, D+E, en alsook voor bezitters van een rijbewijs geldig voor het besturen van motoren met een vermogen van ten hoogste 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,16 kW/kg en die een rijbewijs geldig voor het besturen van alle motorfietsen wil bekomen.

Op een Nederlands rijbewijs komen twee geldigheidsdata voor nl. "geldig tot" en "vernieuwen vůůr". De datum bij "vernieuwen voor" is reeds verstreken maar deze bij "geldig tot" niet. Is dit document nog geldig voor omwisseling en/of registratie?

Neen, eenmaal de datum "vernieuwen vůůr" is verstreken, verliest dit Nederlands document zijn geldigheid. De houder van dit document legt een attest voor afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Unit Rijbewijzen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Als dit gebeurt is, kan het document worden omgewisseld.

Als uw nederlands rijbewijs verloopt terwijl u in BelgiŽ woont, dan moet u een attest opvragen bij de nederlandse RDW. Met dat attest kunt u in uw woongemeente zode problemen een belgisch rijbewijs aanvragen.

Wacht echter niet te lang met het aanvragen. Dit werkt een snelle voortgang zeker niet in de hand

Welk rijbewijs heb je nodig om met een drie- of vierwieler met motor te rijden?

Om een drie- of vierwieler met motor (ook resp. trike of quad genoemd) te mogen besturen, moet je in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor categorie B.

Wanneer deze voertuigen zijn voorzien van een motor met cilinderinhoud van 50 cm≥ of minder, en wanneer de maximumsnelheid ervan niet hoger is dan 45 km/uur , worden ze ingedeeld bij de bromfietsen klasse B, en derhalve moet de bestuurder ervan beschikken over een rijbewijs geldig voor categorie A3.

Welk rijbewijs heb je nodig om met een motorhome of mobilhome te mogen rijden?

Een mobilhome is in principe een voertuig als elk ander, en wordt dus, net als alle voertuigen onderverdeeld volgens Maximale Toegelaten Massa. Wanneer de MTM van de motorhome meer is dan 3500 kg, dan is een rijbewijs C1 of C vereist om het voertuig in kwestie te besturen. Wordt er aan de mobilhome een aanhangwagen gekoppeld met MTM van meer dan 750 kg, dan is een rijbewijs geldig voor resp. C1+E, C+E vereist.

Een rijbewijs geldig voor categorie B afgegeven voor 1 januari 1989 laat niet toe om met een motorhome/mobilhome waarvan de M.T.M. meer is dan 3500 kg.

Afspraak maken
Een afspraak voor een adviesgesprek is in een ogenblik gemaakt. Afspreken kan op een van onze kantoren in Lommel of Maaseik. Voor de regio Antwerpen komen onze adviseurs aan huis. Afspraken zijn ook mogelijk ís avonds en op zaterdag.

Een adviesgesprek aanvragen